Menu

Organizácia so sídlom v Hurbanove, ktorá pomáha starším občanom bola podporená grantom Nadácie Granvia na projekt asistenčnej služby pomocou Smart Hodiniek.

Prioritou projektu bolo zvýšiť kvalitu života seniorov a podporiť ich zotrvanie v prirodzenom domácom prostredí. Asistenčnou službou - 24 hodín denne. Ide o najmodernejší prístup v oblasti poskytovania sociálnych služieb v domácom prostredí seniora pomocou špeciálneho zariadenia (náramkového lokátora), ktorý sám rozpozná kritické situácie a prostredníctvom GPS signálu informuje odborného asistenta. Zariadenie funguje ako telefón bez tlačidiel a so seniorom aktívne komunikuje. Napája sa na ruku ako hodinky, je vodeodolné. Asistenti v ´call centre´ tak vedia ´klienta´ monitorovať na diaľku a zasiahnuť okamžite v prípade núdze.

„Ak včely zmiznú z povrchu zemského, človeku ostávajú len 4 roky života.“ Keďže až 81% rastlín je opeľovaných hmyzom, stáva sa pre ľudstvo tento výrok hodný veľkej pozornosti. Región Kokavská bol v minulosti bohatý na včelárov a včelnice sa nachádzali vo veľkých počtoch v každej obci. Stavy však znížil včelí mor zasiahol celý región. Včelnice zanikli a včelári sa už k svojej tradícii nevrátili.

Grant Nadácie Granvia podporil oz Včelí kraj v projekte ďalšieho vzdelávanie v tomto krásnom odbore. Počas vzdelávacieho projektu navštevovali najmä dlhodobo nezamestnaní klienti vzdelávaciu včelnicu Včelí kRaj a učili sa priamo, nie teoreticky, ako sa starať o včely. Pod dohľadom dvoch skúsených lektorov si prešli celý včelársky rok. Možnosti pre cieľovú skupinu: Získanie medu a produktov včelárstva pre seba, rodinu a komunitu. Zvýšenie ekonomickej sebestačnosti absolvovaním včelárskeho kurzu, následným chovom včiel a predajom produktov, prípadne zamestnaním sa v našej včelárskej dielni.

  • 01
  • 02

Situácia rodín na Slovensku sa zhoršuje, mnohé rodiny sú najmä z ekonomických dôvodov a s tým súvisiaceho nedostupného bývania ohrozené vyňatím detí do ústavnej starostlivosti.

Aj preto Nadácia Granvia podporila finančnou čiastkou rekonštrukciu krízového domu Vincentinum v Košiciach.

Spoločnosť Úsmev ako dar a Nadácia DeDo – Solidarita s deťmi z detských domovov už viac ako 10 rokov spoločne budujú sieť centier pomoci rodinám. Nadácia DeDo ako vlastník nehnuteľností a garant investičného procesu a Úsmev ako dar ako garant odbornej práce tak spoločne vybudovali na Slovensku sieť centier DORKA, ktorá denne poskytuje strechu nad hlavou viac ako 350 klientom.

Vincentínum je teraz schopné poskytnúť ubytovanie trom rodinám, zatiaľ čo ostatní klienti využívajú terapie a poradenstvo.