Menu

Nadácia Via Pribina podporuje projekty organizácií, ktoré prinášajú inovatívne riešenia v oblasti sociálnej a pracovnej inklúzie:

 • Zamestnanosť
  • Začlenenie do pracovného procesu
  • Odborné vzdelávanie a kvalifikácia
  • Doprava do zamestnania
 • Rozvoj solidarity v spoločnosti
  • Mládež a občianska uvedomelosť
  • Opätovné začlenenie do spoločnosti
  • Dostupnosť bývania

 

Nadácia sa v svojej činnosti opiera o nasledovných päť zásad:

 • Prispievať k trvalo udržateľnému rozvoju regiónov
 • Bojovať proti všetkým formám sociálnej exklúzie
 • Podporovať inovatívne projekty
 • Zapojenie spolupracovníkov
  Poslaním Nadácie Via Pribina je poskytnúť podporeným organizáciám nielen finančnú podporu, ale prostredníctvom firemného dobrovoľníctva jej zakladateľských spoločností aj vhodné schopnosti a vedomosti ich zamestnancov. Geografický záber každej grantovej výzvy je preto úzko spätý s aktuálnym pôsobením zakladateľov nadácie.
 • Dlhodobá podpora
  Nadácia Via Pribina podporuje projekty dlhodobo. Každý podporený projekt bude vyhodnotený po ukončení jedného roka. Vyhodnotenie slúži nielen k posúdeniu jeho užitočnosti a relevantnosti, ale umožňuje zhodnotiť aj prínos vytvorenej spolupráce.