Menu

Nadácia Via Pribina poskytuje podporeným projektom finančnú podporu a zároveň aj schopnosti a vedomosti zamestnancov jej zakladateľských spoločností v rámci firemného dobrovoľníctva. Zapojenie zamestnancov (tzv. patronát) do realizácie podporených projektov je jednou z hlavných zásad Nadácie Via Pribina
Patronát jedného alebo viacerých pracovníkov by mal pomôcť nositeľom projektu pri realizácii projektu a pri hľadaní inovatívnych riešení. Tento patronát by mal byť dlhodobý a nie je časovo obmedzený.

Patronát môže mať rôzne podoby a náš zamestnanec sa mu venuje toľko, koľko mu čas umožňuje. Cieľom je poskytnúť podporu organizátorovi projektu akoukoľvek formou dobrovoľníckej práce. 

 Patrón môže napríklad:

  • Zúčastňovať sa na živote organizácie (ako dobrovoľník, ako člen správnej rady, atď.),
  • Radiť podporenej organizácii v oblasti manažmentu (účtovníctvo, obchodný styk, prenikanie na nové trhy, komunikácia, fundraising, riadenie ľudských zdrojov),
  • Byť poradcom v odborných otázkach (bezpečnosť, zariaďovanie priestorov, právne aspekty, dane, atď.),

Pri každom podporovanom projekte bude Nadácia Via Pribina monitorovať a vyhodnocovať tak finančný ako aj ľudský prínos poskytnutej podpory.