Menu

1. Môžem požiadať o grant v prípade, že moju organizáciu financuje mesto?

Môžete požiadať, len ak je vaša organizácia oprávneným žiadateľom (str. 2-3 Podmienky výzvy). Verejnoprávne subjekty sú vylúčené. Uprednostňujeme organizácie, ktoré nie sú finacované 100% alebo vysokým podielom zo štátneho rozpočtu.

2. Môžem požiadať o grant na rekonštrukciu priestorov, ktoré nevlastním?

Áno, môžete žiadať o financovanie rekonšuntruckie priestorov, ktoré nevlastníte. V tomto prípade však budeme požadovať kópiu nájomnej zmluvy, ktorá by mala byť dlhodobá, najmenej desať rokov. Nie je možné financovať rekonštrukciu priestorov v súkromnom vlastníctve, ale napríklad vo vlastníctve mesta áno.

3. Je možné z grantu financovať mzdy?

Každý projekt môže z grantu čerpať maximálne 50 percent  na mzdy realizačného týmu projektu, ak ide o implementáciu nového projektu. Ďalšie podmienky sú upresnené v podmienkach výzvy na str. 4.

4. Čo sa myslí pod pojmom občianska uvedomelosť?

Občianska uvedomelosť je aktívne konanie (dobra) v prospech verejnosti / komunity, zapojenie sa do niečoho nad rámec seba samého, pozitívne prispievanie v prospech druhých. Napr. dobrovoľnícke projekty na pomoc komunite (seniorov, sociálne odkázaných, čistenie životného prostredia), fundraisingové aktivity pre komunitu - charitu (zber šatstva, pravidelné charitatívne aktivity), aktívna participácia na kampani za čistejšie mesto, tútoring, príprava jedla pre odkázaných, záujem o veci verejné (stretnutie s primátorom a diskusie pre prospech komunity),... Nadácia podporuje dlhodobé projekty, nie jednorázové aktivity, s aktívnym zapojením cieľovej skupiny.

5. Patróna projektu si treba nájsť pred jeho realizáciou?

Nie, patróna projektu pridelí Nadácia potom, ako vyberie projekt a podporí ho. Patrónom sa stane jeden zo zamestnancov zakladajúcich spoločností.

6. Čo je úlohou patróna

Úlohou patróna je dobrovoľne pomáhať organizácii pri realizovaní projektu. Je na dohode medzi patrónom  a organizáciou o akú pomoc pôjde. V minulosti sa patróni zúčastnili na jarných brigádach, pomáhali pri prekladoch, vytváraní webstránok alebo poskytovali technickú podporu.

7. Môžeme za 1 organizáciu predložiť viacero projektov?

Áno. Schválený grant môže byť max. na jeden z vašich projektov.

8. Môžeme sa opakovane uchádzať o grant?

Áno. Uprednosťujeme však organizácie, ktoré ešte neboli podporené Nadáciou Via Pribina.

9. Môžeme sa uchádzať o grant, ak sme ešte nevyúčtovali grant a náš projekt realizujeme do októbra 2016?

Nie, nemôžete. Váš projekt by mal byť vyúčtovaný najneskôr v deň schvaľovania projektov t.j. v septembri 2016.

10. Môže byť naša organizácia žiadateľom o grant, ak realizátorom aktivít projektu je iný subjekt?

Nie. Vaša organizácia nemôže byť sprostredkovateľom pre iných subdodávateľov.

11. Aké prílohy je potrebné doložiť k online žiadosti a dokedy?

Zoznam povinných príloh je uvedený v online systéme na konci formulára pre vyplnenie žiadosti (napr. výročná správa, účtovná závierka,...). Kópie príloh je potrebné zaslať poštou na adresu Nadácie k termínu uzávierky. Rozhoduje pečiatka pošty. Nejasnosti a špecifické prípady doporučujeme individálne konzultovať.

12. Podľa akých kritérii hodnotíte projekty?

Hodnotíme ich podľa viacerých kritérií. Musia spĺňať podmienky grantovej výzvy (napr. oblasť podpory, právnu formu žiadateľa, oprávnené rozpočtové položky), kritériá výberu (str. 5-6 z podmienok výzvy). Dôležitým kritériom je aj aktívne zapojenie cieľovej skupiny, inovatívnosť,  jasne popísané aktivity, reálny dopad a prínos pre cieľovú skupinu  a efektívnosť rozpočtu primerane k naplánovaným aktivitám a výsledkom.

13. Môžem použiť vlastné finančné zdroje na zakúpenie predmetov (predtým ako prišli na účet peniaze z grantu) a následne ich uhradiť peniazmi z grantu?

Nie, nie je to možné. Akékoľvek predmety z rozpočtu môžu byť zakúpené z grantu až po nabehnutí peňazí na účet organizácie.